PORADENSTVO MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

Potrebujete radu? Neváhajte nás kontaktovať. Poskytujeme poradenstvo o možnostiach mimosúdneho riešenie sporov.Naše poradenstvo je rýchle a profesionálne a pomáha v predchádzaní problémov.

Pohľadávky

Neuhradené  faktúry,  nezaplatené pôžičky, navyšovanie dlhov. Podnikateľom to spôsobuje veľké problémy v ich ďalšom podnikaní. Každý, kto sa dostal do takýchto problémov potrebuje to vyriešiť v čo najkratšom čase a efektívne.

Dlžník  nechce vrátiť svoj dlh, vyhýba sa úhrade svojho záväzku, a pre vás sa vymáhanie dlhu stáva náročný a zdĺhavý proces.  Vďaka našim bohatým skúsenostiam, profesionalite, garantovanej odbornosti dosahujeme veľké úspechy v tejto náročnej oblasti . Aby ste dostali to čo vám patrí využite naše služby.

Mimosúdne riešenie pohľadávok
Veľmi dobre vieme, čo to všetko obnáša, ak chcete aby vám bol dlh vrátený. Zverte  nám vaše problémy a pokúsime sa to vyriešiť mimosúdne. Výsledkom môže byť úhrada dlhu, príp. splátkový kalendár ako aj dohoda s exekučným titulom.

Exekúcie
Dostali ste exekúciu, neviete čo robiť? Napíšte nám a my sa s vami skontaktujeme. Môže sa stať,  že dlžník, neuhradí svoj dlh ani po vydaní platobného rozkazu. V tomto prípade nastupuje exekučný titul. Trovy exekúcie hradí dlžník.

Zmluvy

Predali ste alebo kúpili dom, byt, či auto? Požičali ste peniaze? Ste živnostník a neplnia sa záväzky zo zmluvy o dielo? Prenajali ste dom, auto, pozemok a neplnia sa záväzky zo zmluvy? Aj pri týchto sporoch je mediácia čoraz častejšie využívaná. Ak máte záujem riešiť tento spor mimosúdne, neváhajte a napíšte nám. My sa Vám obratom ozveme.

Zamestnávateľ ukončil s Vami bezdôvodne pracovný pomer, alebo ste dostali neplatnú výpoveď? Chystáte sa rozviesť, alebo ste už v rozvodovom konaní? Potrebujete upraviť rodičovský príspevok, výživné? Chcete vedieť, či sa to dá riešiť mimosúdne?

Neváhajte nás kontaktovať a my vám  poradíme.

PRE OBČANOV

Rodinné spory (Manželské, rodinné spory)

Rozvod manželov, spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, úprava styku s maloletým dieťaťom, výživné na dieťa…

Pre riešenie týchto sporov vzniknutých v rozvodovom konaní je mediácia čoraz častejšie využívaná. Aj keď sa jedná o spory emocionálnej povahy, využívanie mediácie je na mieste, lebo berie  ohľad i na emočnú stránku človeka. Poskytuje priestor na diskusiu a tak dospieť k riešeniu, kde výsledkom je dohoda, ktorá naplní záujmy ako jednej tak i druhej strany s ohľadom na deti. Našim benefitom, ktorý ponúkame je dôstojný rozchod partnerov, ktorý šetrí Váš čas, peniaze a umožní Vám žiť bez bremena.

Občianske spory

Všetky spory, ktoré nemajú trestnú povahu, Vám pomôžeme vyriešiť konflikt k Vašej spokojnosti, a to bez zbytočných prieťahov. Ponúkame Vám zmluvnú slobodu.

 • Majetkové spory – vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, vrátenie daru
 • Ochrana osobnosti, nájomné vzťahy
 • Spotrebiteľské spory
 • Susedské spory
 • Dlžoby

V prípade, že máte záujem riešiť občianske spory rýchlo, so zotrvaním čo najlepších vzťahov, je tu pre Vás mediácia – mimosúdne riešenie sporov. Mediácia poskytuje diskrétnosť, efketívnu pomoc, prispieva k zníženiu napätia a k zlepšeniu vzájomých vzťahov.

Obchodné spory

V prípade riešenia takýchto sporov mediáciou, ponúkame diskrétnosť, efektivitu, ale takisto Vám vieme zabezpečiť náležitosti potrebné k nadobudnutiu exekučného titulu na Vaše požiadanie. Čo znamená, že v prípade ak sa neplní dohoda, poškodená strana sa môže obrátiť priamo na exekútora.

 • zaplatenie pohľadávok, nesplatená pôžička
 • autorské práva, porušenie obchodného tajomstva, spory o náhradu škody
 • exekúcia nehnuteľnosti – možnosti riešenia
 • neuhradené faktúry za dodané produkty a služby
 • nehnuteľnosti – exekúcia nehnuteľnosti a možnosti riešenia tohto stavu

V prípade otázok či je možné Váš riešiť formou mediácie a čo k tomu budete potrebavať nás neváhajte kontaktovať. Získate informácie o využívaní mediácie a jej právnom pozadí.

Pracovné spory

Dostali ste neplatnú výpoveď? Neviete ako máte ďalej postupovať? Mediácia je v súčasnosti čoraz viac vyhľadávanou i pri pracovných sporoch. Ako napr.:

 • neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy
 • náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • pracovné úrazy
 • konflikty medzi zamestnancami
 • Neplatnosť výpovede
 • Alkohol

Dodržiavame zásady mediátorskej etiky, predovšetkým nestrannosť, dôvernosť, mlčanlivosť a dobrovoľnosť. Pomôžeme Vám vyriešiť problém prostredníctvom mediácie. V prípade, že nie ste si istý, či je daný spor vhodný na mediáciu, alebo ako máte postupovať, neváhajte nás kontaktovať.

PRE FIRMY

Mediácia je sprostredkovanie riešenia konfliktných a problémových situácií, ktorým sa uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenie. V pracovnom prostredí je jej využitie veľmi vhodné a účinné.

Účastníkom sporu pomáhame nájsť kompromisné stanovisko, ktoré im umožní vyhnúť sa súdnej ceste a ďalej navzájom spolupracovať. Veľmi vhodnou a v súčasnosti čoraz viac vyhľadávanou je i pri prekonávaní nezhôd v pracovnom prostredí.

Kapitálom firmy  nie je stroj alebo počítač, ale človek, ktorého poruchové správanie a naštartovanie negatívnych emócií má väčší vplyv na pracovné výsledky ako napr. výpadok techniky.

Ako zamestnanecký benefit ponúkame – inštitút Ombudsman. Je to nový fenomém pri riešení konfliktov na pracoviskách. Inštitút ombudsmana je zaujímavý aj z pozície odľahčenia práce manažmentu. Prispeje k vnútornej personálnej stabilizácii a naznačí ambície a perspektívy.

Našim cieľom je prinášať pridanú hodnotu. Kladieme tie najvyššie nároky na odbornosť a praktickú pripravenosť. Poskytujeme riešenia na efektivitu procesov, odľahčenie manažmentu, zníženie nákladov, minimalizáciu fluktuácie.

 • Zabezpečujeme riešenie sporu mimosúdnou cestou v čo najkratšom čase.
 • Poskytujeme  poradenstvo spojené s možnosťami riešenia Vášho sporu.
 • Poskytujeme služby pri plnení mediačnej dohody
 • Vykonáme Vám na mieru projekt ľudských zdrojov pre riešenia konfliktov

Našim VIP klientov ponúkame širokú škálu využitia bonusov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že Vás milo prekvapíme.

Personalistika a HR

Zabezpečíme komplexný servis v oblasti personalistiky – riešenia konfliktov na pracovisku.

Ako benefit ponúkame inštitút ombudsmana. Poskytovaním našich služieb vždy zohľadňujeme požiadavky vášho biznisu, požiadavky legislatívy.

Odľahčíme oddelenie HR od administratívy

 •  Poskytneme Inštitút ombudsmama
 •  Poskytneme podporu vašim zamestnancom týkajúcich sa otázok riešenia konfliktov
 •  Poskytneme podporu pri tvorbe interných smerníc