Mediácia

V súčasnosti je mediácia  čoraz častejšie preferovaná pri využívaní mimosúdneho riešenia sporov pre fyzické a právnické osoby. Mediáciou sa riešia spory finančnej a nefinančnej povahy za pomoci tretej strany – mediátorom.

Výhody

mediácia

Prečo práve mediácia?

Mediácia je cenovo výhodná, rýchla a ústretová. Pre plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt má rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Výsledkom riešenia sporu mediáciou je spokojnosť oboch strán a pozitívne pocity z dosiahnutého úspechu.

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní. V prípade neúspechu nič nikomu nestojí v ceste pokračovať v súdnom konaní.

Mediácia pomáha pri riešení mimosúdnych sporov v oblasti:

rodinnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod., sporov medzi príbuznými alebo rozvedenými manželmi, pri delení majetku,  v otázke výživného na rozvedeného manžela a pod.)

občianskoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv, susedských sporov, uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu, sporov súvisiacich s dedičstvom, sporov zo zmlúv  v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu ,  práv z pôžičky a výpožičky, poistnoprávnych vzťahov, pri porušení ochrany osobnosti, pri spotrebiteľských sporov a pod .)

obchodných záväzkových sporov (najmä pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností, príp. medzi členmi družstva, pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty a ručenia, pri sporoch v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri sporoch z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.)

pracovnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru, sporov týkajúcich sa úhrady mzdy a príspevkov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, sporov týkajúcich sa úpravy vzťahov a nárokov zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania alebo po ukončení pracovného pomeru, sporov súvisiacich s plnením vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy a pod.)

spotrebiteľského práva (najmä pri riešení sporov z poistných zmlúv, úverových zmlúv, pôžičiek zo zmlúv uzatvorených s cestovnými kanceláriami, leteckými spoločnosťami, spoločnosťami poskytujúcimi služby, sporov zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených cez internet a pod.)

cezhraničných sporov, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať

Priebeh mediácie

 

Mediácia je dobrovoľná. Môžete ju kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť. Pred odmietnutím alebo predčasným ukončením mediácie je však vhodné si pripomenúť, že mediácia Vám umožňuje aktívne hľadať také riešenia, ktoré zohľadňujú vaše skutočné potreby a možnosti, nie riešenia nariadené súdom.

Mediácia je vylúčená, alebo sa ukončí, ak:

 • Niektorý z účastníkov sporu má závislosť, alebo bol liečený na závislosť na návykových či omamných látkach.
 • Niektorý z účastníkov mediácie príde na mediačné stretnutie opakovane intoxikovaný.
 • Niektorý z účastníkov sporu nie je spôsobilý na právne úkony.
 • Niektorý z účastníkov mediácie nechce poskytnúť všetky potrebné informácie alebo zámerne klame.
 • Ide o dlhodobé emocionálne spory vo vzťahoch, ktoré sa majú riešiť u psychoterapeuta.
 • Je zjavná nerovnosť oboch strán sporu (finančná, vzťahová, emocionálna).
 • Sa vyskytuje násilie alebo došlo počas neho k trestnému činu.
 • Je predmet sporu v rozpore so svetonázorom niektorého z účastnikov sporu alebo mediátora.

Mediačné konanie začína:

Dňom, kedy sa DOHODA O RIEŠENÍ SPORU MEDIÁCIOU/DOHODA O ZAČATÍ MEDIÁCIE, ktorú osoby zúčastnené na mediácii uzatvorili, uloží v Notárskom centrálnom registri listín.

Ak ste nás  oslovili obaja, teda obe strany sporu spoločne, na konci prvého informačného stretnutia sa spíše Dohoda o riešení sporu mediáciou/Dohoda o začatí mediácie s konkrétnym predmetom sporu. Po úradnom overení pravosti vašich podpisov sa zmluva uloží do Centrálneho registra listín. Mediácia môže po tomto úkone začať, stačí si len dohodnúť termín prvého – už mediačného stretnutia.

Ak ste nás však oslovili sám/sama, čiže iba jedna strana sporu, na konci prvého informačného stretnutia nás splnomocníte, aby sme kontaktovali druhú stranu sporu. Ak druhá strana sporu príde na informačné stretnutie s mediátorom, súhlasí s mediáciou, podpíše Dohodu o riešení sporu mediáciou/Dohodu o začatí mediácie a nechá úradne overiť svoj podpis, mediátor neodkladne pozve podpísať túto Dohodu aj Vás a dohoda sa uloží do Centrálneho registra listín. Následne si dohodneme termín prvého – už mediačného stretnutia.

Počet mediačných stretnutí je individuálny a líši sa od prípadu k prípadu, no zväčša ide o 1 až 3 stretnutia (každé trvá optimálne 60 – 90 min.). Maximálny odporúčaný počet je 5 – 6 mediačných stretnutí.

Mediačné konanie končí:

 • Dňom uzatvorenia dohody o predmete sporu, ktorá je výsledkom mediácie.
 • Dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii so stranami sporu zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať.
 • Dňom doručenia mediátorovi písomného vyhlásenia niektorej zo strán sporu zúčastnených na mediácii, že mediácia je skončená.
 • Dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej strany sporu zúčastnenej na mediácii druhej strane sporu zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.

Možnosti po ukončení mediácie:

Účastníci si s mediátorom môžu dohodnúť  kontrolu plnenia mediačnej dohody.  Ak dohoda sa v niektorých bodoch neplní, je možné ju upraviť, alebo stanoviť plnenie výkonom súdneho rozhodnutia, alebo notárskou zápisnicou.

Ak je potrebné k vyriešeniu problému odborné stanovisko napríklad znalca z oblasti nehnuteľnosti, či psychológa, mediátor po dohode s účastníkmi konania prizve do procesu mediácie aj daného  odborníka.

Prínos mediácie

 • dôvernosť procesu
 • rovnoprávnosť účastníkov
 • dobrovoľnosť
 • neutralita, nezávislosť
 • zmena súperenia na spoluprácu
 • možnosť ukončenia sporu v pozícii “víťaz-víťaz”
 • priestor vyjadriť svoje návrhy, postoje, hodnoty, potreby a ciele
 • výsledkom  môže byť dohoda s exekučným titulom

Výsledkom riešenia sporu mediáciou je spokojnosť oboch strán, pozitívne pocity z dosiahnutého úspechu.

mediacia 2