Zadajte Vašu požiadavku a my Vám zašleme cenovú ponuku.

Cena je individuálna, je robená  na základe osobitnej dohody a jej výška závisí od predmetu, povahy a právnej subjektivity  mediačného konania. O možnosti riešenia vášho sporu mediátorom, ponúkame Vám bezplatné posúdenie vášho prípadu.

Jedno mediačné stretnutie trvá 60 – 90 minút a na dosiahnutie dohody sú potrebné  v priemere jedno až tri mediačné stretnutia v rozhraní  max. troch mesiacov. Mediácia šetrí čas a peniaze.

Ak účastník ako sporová strana spĺňate podmienky pre poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, je možnosť v súčinnosti s Centrom právnych služieb zabezpečiť bezplatný výkon mediácie. Na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci máte právo, ak sa nachádzate v stave materiálnej núdze.

Činnosť mediátora je vykonávaná na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o mediácii“). Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odmenu za výkon mediácie.

V prípade, že sa na žiadosť oboch zúčastnených strán dohoda vyhovotví  vo forme ustanovenej zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora môžu vzniknúť náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov,) na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch).

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Tel. číslo

Adresa

Jedná sa o (vyberte)

Vaša správa

Príloha